Newsletter

Regulamin

Warunki korzystania z usług Ticketplus

Korzystanie z usług oferowanych przez Ticketplus jest uzależnione od akceptacji podanych niżej warunków. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i kreuje prawne zobowiązanie między Państwem a Ticketplus. Jeżeli Państwo nie w pełni akceptują przedstawione warunki, dalsze korzystanie ze stron systemu Ticketplus nie jest możliwe.
Prawo własności / Prawa autorskie
System zamówień i obsługi klientów oferowany przez Ticketplus na stronach www oraz pakiet oprogramowania jest własnością PhoneLink plc. Ticketplus jest wyłącznym dysponentem systemu i oprogramowania w Polsce na mocy umowy licencyjnej. Dane umieszczone na tej stronie nie mogą być powielane, sprzedawane, przekazywane ani modyfikowane bez wyraźnej pisemnej zgody Ticketplus.

Korzystanie ze strony

Korzystając z tej strony możecie Państwo dokonywać rezerwacji i / lub zakupu biletów. Zabronione jest używanie strony w celu dokonywania pozornych czy fałszywych rezerwacji lub też jakichkolwiek działań nakierowanych na generowanie niesłusznych roszczeń.
Wiek i odpowiedzialność
Warunkiem korzystania z tej strony jest pełna zdolność do czynności prawnych, stosownie do przepisów polskiego kodeksu cywilnego.
Niniejszym potwierdzają Państwo, iż posiadacie pełną zdolność do kreowania prawnie wiążących zobowiązań w związku z korzystaniem z usług oferowanych na stronach www przez Ticketplus.
Akceptując warunki korzystania z usług Ticketplus przyjmujecie Państwo odpowiedzialność finansową za korzystanie ze stron Ticketplus, także za osoby, którym udostępniacie własne hasło logowania się w systemie (login).

Ochrona danych osobowych

Celem Ticketplus jest dążenie do zapewnienia profesjonalnej obsługi na każdym etapie świadczonych przez nas usług. Jako nasz klient korzystacie Państwo ze wsparcia i pomocy przy kontrolowaniu i precyzowaniu potrzeb związanych z planowanymi podróżami.
Rezerwując za naszym pośrednictwem usługi, przekazujecie Państwo informacje na Swój temat, które, umieszczane w naszej bazie danych, umożliwiają nam przeanalizowanie zamówień, sugestii, wymagań. W ten sposób jesteśmy w stanie szybko i efektywnie odpowiadać na Państwa potrzeby. W związku z prowadzoną przez nas obsługą, przekazujemy również Państwa dane liniom lotniczym, hotelom, hostelom, agencjom wynajmu samochodów i innym podmiotom - wszystko by Państwa zamierzenia i plany mogły zostać skutecznie zrealizowane.
Nie dokonujemy obrotu informacjami o naszych Klientach. Państwa dane są u nas bezpieczne jako, że na każdym kroku naszej działalności szanujemy i chronimy Państwa prywatność.
Nasi klienci otrzymują informacje na temat nowych usług, cenników, warunków promocji i nowości dostępnych w systemie Ticketplus.
W związku z art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Państwa zgoda na umieszczenie danych w naszym systemie umożliwi usprawnienie przyszłej współpracy. Poniższe oświadczenie stanowi część warunków korzystania z naszych usług.

Niniejszym zaświadczam o prawdziwości podanych przeze mnie danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w bazie danych systemu informacyjnego Ticketplus. Mam prawo wglądu i weryfikowania podanych przeze mnie informacji.
Wyłączenie odpowiedzialności
Ticketplus nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji gdy dane będące wynikiem Państwa poszukiwań okażą się niedokładne, niekompletne, czy nie w pełni odpowiadające Państwa potrzebom.

Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność Ticketplus za jakiekolwiek szkody, straty czy roszczenia wynikłe w związku z prowadzoną działalnością a w szczególności z:
korzystaniem z informacji zawartych na stronach Ticketplus lub
opóźnieniem lub brakiem możliwości połączenia się z systemem

w żadnym wypadku nie przekracza łącznie opłat za subskrybowanie systemu i opłat serwisowych za dostęp do strony, w związku z którą taka odpowiedzialność zaistniała.

Relacje z klientami

W kontaktach z Ticketplus jesteście Państwo na pozycji niezależnej strony umowy. Pomiędzy Państwem a Ticketplus nie będą w przyszłości nawiązywane zależności w rodzaju istniejących między wspólnikami, stosunki powiernicze, stosunek pracy, agencyjny itp.

Warunki dokonywania rezerwacji

Opłaty za bilety lotnicze nie są ustalone do czasu dokonania zakupu. Wszelkie opłaty mogą ulec zmianie do czasu wydania biletu.
Bilety są sprzedawane także właścicielom kart kredytowych. Informacje dotyczące kart kredytowych są weryfikowane przed dokonaniem transakcji. Zamówienia są potwierdzane telefonicznie i /lub poprzez pocztę elektroniczną.
Prosimy nie niszczyć biletów błędnie wystawionych lub nie wykorzystanych gdyż może to spowodować utratę możliwości zwrotu kosztów. Wszelkie niewykorzystane bilety należy bezzwłocznie zwrócić na własny koszt.
Bilety zwrócone po upływie 60 dni od wyznaczonego dnia odlotu nie będą refundowane.
Wszelkie zwroty kosztów są dokonywane z potrąceniem kosztów dostawy poniesionych przez Ticketplus oraz ewentualnej opłaty manipulacyjnej narzuconej przez linie lotnicze.
Posiadanie odpowiednich dokumentów podróży, jak np. paszportu czy wizy, pozostaje w gestii Podróżującego. Ticketplus nie jest zobligowany do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów.
Ticketplus sugeruje zakup odpowiedniego ubezpieczenia na czas podróży.
Prawo właściwe
Wykonywanie zobowiązań powstających w związku z akceptacją niniejszych warunków jak również wszelkie kwestie tutaj nie uregulowane, podlegają przepisom prawa polskiego, w szczególności polskiego kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizowaniem powyższych zobowiązań zostaną poddane jurysdykcji sądów polskich, według ich właściwości.

Zmiana warunków

Ticketplus może zmieniać powyższe warunki według uznania. Korzystanie z usług oferowanych na stronach Ticketplus będzie następowało na zasadach obowiązujących w chwili użytkowania systemu.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe regulacje i warunki mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do dokonywania rezerwacji, zakupu dóbr lub usług czy też innego użytkowania systemu Ticketplus poprzez łącza współpracujących z Ticketplus operatorów. Korzystanie z tych usług jest równoznaczne z akceptacją wszelkich dodatkowych warunków.

Ustalenia końcowe

Powyższe warunki stanowią całość porozumienia między Państwem i Ticketplus. Mają one pierwszeństwo przed innymi wcześniejszymi ustaleniami, dokonanymi ustnie lub na piśmie, dotyczącymi regulowanych tutaj zagadnień.
Jakiekolwiek zmiany powyższego porozumienia mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej.
Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek postanowienia nie powoduje nieważności całego porozumienia. Postanowienia nieważne lub niewykonalne powinny być, w granicach obowiązującego prawa, zinterpretowane w sposób umożliwiający ich wykonanie w zgodzie z treścią porozumienia.

Regulamin i polityka bezpieczeństwa przygotowana wraz z serwisem E-regulaminy.pl.

Oferta dla biur podrozy